گذر زمان و طلوع راه شیری در قبرستان اسرار آمیز


با تشکر از دوست عزیز آقای نصرالهی
و میراث فرهنگی نیشابور و گرگان
و آقایان حمیدزاده و کوچک زاده عزیز که اقامت شبانه ما را تسهیل فرمودن
Title گذر زمان و طلوع راه شیری در قبرستان اسرار آمیز
Hit 2578
Location گلستان


No comments have been posted.

Top