عکس نجومی

More

قبرهای گورستان خالد نبی

More

آلودگی نوری

More

First new moon of 2020

More

جبار زمستانه مهمان مسجد تاریخی ورامین

More

نگاه به کاه کشان

More

عکس نجومی

More

Badab Soort at Night

More

Orion

More

ماه نو و غروبِ بنفش

More

خورشید گرفتگی پنجم دیماه 1398

More

خرمالو و جبار

More

smile of the moon

More

Telescope Vs His Enemies(Clouds & Light Pollution

More

Falling starts

More

Iman Alikhani
Hit :226

مثلث تابستانی

More

خوشه پروین و سحابی کالیفرنیا بر فراز گلهای آفتابگردان

More

غروب دب اکبر در کویر

More

در انتظار صبح

More

Top