از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :48

Hit :41

Hit :43

Hit :47

Hit :424

Hit :390

Hit :292

Hit :299

Hit :291

Hit :393

Hit :379

Hit :966

Hit :866

Hit :1367

Hit :1322

Hit :1280

Hit :1225

Hit :1206

Hit :1210

Hit :987

Hit :914

Hit :1292

Hit :1468

Hit :1670

Hit :1382

Hit :1315

Hit :1291

Hit :1324

Hit :1356

Hit :1196

Hit :1331

Hit :1459

Hit :1674

Hit :1509

Hit :1616

Hit :1929

Hit :1759

Hit :1736

Hit :1646

Hit :1671

Hit :1659

Hit :1745

Hit :1611

Hit :1742

Social Networks
 

     
Top