طلوع

 

چرخه طلوع خورشید طی یک سال


طلوع خورشید به شکل امگا


طلوع ماه ذرت


مشتری و زحل در حال طلوع از پشت صخره "تخت پادشاهی بیگانگان"


طلوع راه شیری کویر خارتوران

خارتوران صحنه متفاوتی از طبیعت ایران است و عادت جدیدی از طبیعت گردی در ایران را برای شما رقم خواهد زد

قله دماوند و طلوع خورشید


Comet C/2020 F3 NEOWISE

دنباله دار نئووایز C/2020 F3 NEOWISE این روزها مهمان آسمان صبحگاهی بود و چند روزی است در آسمان شامگاهی به زیبایی قابل مشاهده است

Comet Neowies


طلوع ماه و خورشید

خورشیدگرفتگی 5 دی 98

آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند و طلوع راه شیری

طلوع راه شیری در آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند

Top