طلوع راه شیری


در این عکس طلوع راه شیری رو برفراز خلیج فارس و از ساحل بندر مقام میبینید.
آلودگی های نوری از راست به ترتیب جزایر لاوان هندورابی و کیش هست
Title طلوع راه شیری
Hit 3639
Location بندر مقام هرمزگان
Camera canon 6D
Lens samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 30
ISO 3200


No comments have been posted.

Top