گنبد آسمان!


Title گنبد آسمان!
Hit 3411
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location جاشک
Camera 6D
Lens 14mm-samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 30s
ISO 3200
Photography Techniques پانوراما


2 comments have been posted.

خوب و زیبا ثبت کرده اید. به نظرم کمی رنگ آبی و بنفش در تصویر زیاد است ولی از زیبایی نمای به تصویر کشیده شده نمی کاهد.
کنبد نمکی جاشک...شهرستان دشتی(بوشهر)...15 شات 30 ثانیه
Top