میدان

 

میدان‌های مغناطیسی تاب‌دار قنطورس آ


میدان مغناطیسی عمودی NGC 5775


عکس با میدان دید باز از M78


میدان مغناطیسی کهکشان گرداب


گذر ISS از مقابل خورشید

گذر ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل خورشید در طیف هیدروژن آلفا

میدان فعال مغناطیسی

لکه، رشته، پلاژ و زبانک های خورشید درطیف هیدروژن آلفا. تصویر آخرین لکه ها قبل از دوران رکورد شکنی بیشترین روزهای بددون لکه یک قرن اخیر

آسمان کریستالی


میدان شاه عباس صفوی

میدان شاه عباس صفوی در یک شب مهتابی

سحابی سر شیطان


میدان های مغناطیسی کهکشان مارپیچی M77

آیا میدان های مغناطیسی میتوانند اطلاعاتی در مورد تشکیل و تکامل کهکشان های مارپیچی در اختیار ما بگذارند؟

Top