میدان مغناطیسی کهکشان گرداب

میدان مغناطیسی کهکشان گرداب


آیا میدان های مغناطیسی همیشه در امتداد بازوهای مارپیچی جریان پیدا می کنند؟ نمای رو به روی ما از کهکشان گرداب (M51) اجازه می دهد نمای واضحی از الگوی مارپیچی در کهکشان های قرصی شکل داشته باشیم. در صورت رصد با یک تلسکوپ رادیویی، به نظر می رسد میدان مغناطیسی کهکشان، در امتداد بازوهای آن جریان دارد. با این حال، مشاهدات رصدخانه مادون قرمز "سوفیا" (SOFIA) ، نشانگر این است که میدان مغناطیسی در لبه خارجی قرص M51 بازوها را قطع می کند. میدان های مغناطیسی توسط دانه های گرد و غباری که در یک جهت قرار می گیرند و مانند عینک های پولاروئید در نور مادون قرمز عمل می کنند، حدس زده می شوند. در تصویر امروز، جهت های میدان مغناطیسی مشخص شده از طریق این نور قطبی شده به صورت الگوریتمی به همدیگر متصل هستند و باعث ایجاد جریان های مغناطیسی می شوند. احتمالاً گرانش کهکشان مجاور که در بالای کادر قرار دارد و روی گازهای غبارآلود مناطق ستاره ساز قرمزرنگ اثر گذاشته، باعث ایجاد تلاطم در میدان مغناطیسی در قسمت های خارجی بازوهای مارپیچی شده است.Top