سحابی سر شیطانسحابی NGC 7822 در لبه یک ابر مولکولی غول آسا در صورت فلکی شمالی قیفاووس واقع شده است ، اینجا یک منطقه تشکیل ستاره درخشان است که در فاصله تقریبی 3 هزار سال نوری از زمین واقع شده است .
در این نمای رنگین آسمان ، لبه های روشن و اشکال تاریک را درون سحابی می بینیم.
گستردگی این میدان حدود 40 سال نوری است.

ZWO ASI 1600-MMC
William Optic 71 350mm F/4.9
Az-Eq6

Astronomik Ha 6 nm 200 min
600*20 Gain 100 Temperature -25
Drak : 10
Flat : 25
Bias : 140
Astronomik OIII 6 nm 250 min
600*25 Min Gain 100 Temperature -25
Dark : 10
Flat : 25
Bias : 150

Astronomik SII 6 nm 230 min
600*23 Min Gain 100 Temperature -25

Dark : 6
Flat : 25
Bias : 200

Total exposure 11.3 Hours

Title سحابی سر شیطان
Hit 1248
Location روستای اکبر آباد کاشمر
Camera ZWO ASI 1600-MMC
Lens Aperture 4.9
Telescope William Optic 71 350mm F/4.9
F 350
Exposure Total exposure 11.3 Hours
Filter Astronomik Ha,OIII,SII
ISO Gain 100
Accessories AZ-Eq6
Date of photography مردادو شهریور 1398


No comments have been posted.

Top