عبور

 

کهکشان راه شیری و آسمان کویرسهل

بعد از عبور از جاده ای سخت و ناهموار به همراه طبیعت جانوری بکر که موجب عکاسی در شبی سخت وپرخطر تر از همیشه میشد و آسمانی که به تمام سختی هاش میارزید...

عبور ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل ماه


Blabad Milkyway

راه شیری در بلاباد - نایین

گذر ISS از مقابل خورشید

گذر ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل خورشید در طیف هیدروژن آلفا

ساحل نقره ای

ثبت استوای سماوی و عبور ستاره ها از ساحل نقره ای

دره مجسمه ها

رد ستاره ها از نمای دره مجسمه ها

درخت و برکه

درخت و برکه و شهاب

نگاه به کاه کشان

نگاه نیم رخ چهره یک انسان متعجب به کهکشان راه شیری

ماه پشت ابز و تاج آن

عکاسی نمای باز ماه همراه با پدیده ی جوی تاج ماه.

تاج ماه

پدیده ی تاج ماه و ماه گرفتگی نیم سایه

Top