راه شیری بالای سر ما


عکس پانورما ترکیبی از ۱۵ عکس
Title راه شیری بالای سر ما
Hit 1014
Photographer حسین نصریحسین نصری
Location سه قلعه
Camera canon 600d
Lens ۱۸-۵۵
Lens Aperture ۱۸
F ۳.۵
Exposure ۲۵
ISO ۳۲۰۰
Photography Techniques پانوراما ترکیب ۱۵ عکس
Date of photography ۱۳۹۹/۲/۴
keyword
شیری


No comments have been posted.

Top