شبه سبز بر فراز دریاچه یخی


این عکس در نزدیکی شهر مورمانسک روسیه روسیه گرفته شده است که در کنار یک دریاچه یخ زده و درمیان انبوه درختان در کنار این دریاچه و شفق قطبی این منظره را ثبت کرده اند
Title شبه سبز بر فراز دریاچه یخی
Hit 99
Photographer پوریا شیخیپوریا شیخی
Location مورمانسک
Camera 6d
Lens 24mm sigms f1/4


No comments have been posted.

Top