ثبت غیر ممکن


این عکس در بع از خورشی گرفتگی شیلی گرفته شده است و ثبتی غیر ممکن به نظر میرسید چون بر طبق محاسبات زمان تماس چهارم تباید ثبت میشد ولی به علت حضور در کنار اقیانوس و افق منفی اتفاث افتاد
در عکس درخش سبز نیز دیده میشود و از دیگز نکات عکس میتوان به ابرهای اقیانوسی در محل غروب خورشید اشاره کرد
این کار محصول مشترک محمد جواد ترابی و پوریا شیخی است
Title ثبت غیر ممکن
Hit 842
Photographer پوریا شیخیپوریا شیخی
Location لاسرنا-شیلی
Camera 800d
Telescope 120mm شکستی skywatcher


No comments have been posted.

Top