راه شیری از فراز دریاچه ارومیه -مهدی رهنورد


دوربین 5300 نیکون- لنز توکینا11-16 اف 2.8

شباهت به نیم رخ انسان
Title راه شیری از فراز دریاچه ارومیه -مهدی رهنورد
Hit 798
Location ارومیه
Camera نیکون 5300
Lens توکینا 16-11
Lens Aperture 2.8
Photography Techniques تک شات
Date of photography تابستان


No comments have been posted.

Top