سحابی پلیکان و آمریکای شمالی در پالت هابل


سحابی آمریکای شمالی و پلیکان
پالت هابل
در سمت چپ سحابی نشری آمریکای شمالی قرار دارد و در سمت راست سحابی پلیکان
این دو سحابی توسط سحابی تاریک از هم جدا شده اند ودر فاصله هزار و پانصد سال نوری از ما قرار دارند

Asi 1600 CCD
Astronomik Ha 6 nm 180 min
Astronomik OIII 6 nm 175 min
Astronomik SII 6 nm 105 min
Az-Eq6
William Optic 71 F/4.9
In Hbble Palette
In bicolor palette
Total exposure 8.5 Hours
Title سحابی پلیکان و آمریکای شمالی در پالت هابل
Hit 1064
Camera ASI 1600MMC
Telescope William Optic 71
F 4.9
Exposure 8.5 Hours
Filter Astronomic
ISO 75
Date of photography پاییز 1397


No comments have been posted.

Top