شمالی

 

دیوار ماکیان Cygnus wall

دیواره ماکیان، بخشی از سحابی آمریکای شمالی در صورت فلکی ماکیان است. سحابی تقریبا1500سال نوری از زمین فاصله دارد. وسعت دیواره ماکیان تقریبا 20 سال نوری است. دیوار متمرکزترین قسمت ستاره زای سحابی را به نمایش میگذارد

نئووایز در نیمکره شمالی


Comet C/2020 F3 NEOWISE

دنباله دار نئووایز C/2020 F3 NEOWISE این روزها مهمان آسمان صبحگاهی بود و چند روزی است در آسمان شامگاهی به زیبایی قابل مشاهده است

شش وجهی شمالی زحل


تابستان در نیمکره شمالی تایتان


The Great Globular Cluster in Hercules

خوشه کروی بزرگ در هرکول

مسیر شمالی


شفق های قطبی برفراز دریاچه ی یخ زده

شفق های قطبی برفراز دریاچه یخ زده

کهکشان راه شیری

کهکشان راه شیری و آلودگی نوری ماهیگیران غیر مجاز

رد تاریخ

تصویر رد ستاره های شمالی و جنوبی در شب پاییزی

Top