شمالی

 

یک شب زمستانی در نیمکره شمالی


منظره آسمان شب آمریکای شمالی


NGC7000

سحابی آمریکای شمالی

شب زمستانی در نیمکره شمالی زمین


قسمت شمالی کمربند جبار


Field of view around betelgeuse


دیوار ماکیان Cygnus wall

دیواره ماکیان، بخشی از سحابی آمریکای شمالی در صورت فلکی ماکیان است. سحابی تقریبا1500سال نوری از زمین فاصله دارد. وسعت دیواره ماکیان تقریبا 20 سال نوری است. دیوار متمرکزترین قسمت ستاره زای سحابی را به نمایش میگذارد

نئووایز در نیمکره شمالی


Comet C/2020 F3 NEOWISE

دنباله دار نئووایز C/2020 F3 NEOWISE این روزها مهمان آسمان صبحگاهی بود و چند روزی است در آسمان شامگاهی به زیبایی قابل مشاهده است

شش وجهی شمالی زحل


Top