سحابی پنجه گربه


( Cat's Paw Nebula ( NGC 6334 
skywatcher 8" f5 Newt+NEQ6
Canon 40D+Baader mpcc, 20x2min at iso 1600
Title سحابی پنجه گربه
Hit 3991
Camera Canon 40D mod
Lens Aperture 5
Telescope 8 اینچ نیوتنی اسکای واچر+NEQ6 بدون گاید
F 1000mm
Exposure 20x2min
ISO 1600
Accessories Baader MPCC


2 comments have been posted.

در قسمت دم عقرب قرار گرفته جناب رحیمی
بسیار خوب این سحابی در کدام صورت فلکی است ؟
Top