زحل و مریخ در یک شب


Saturn and Mars
Title زحل و مریخ در یک شب
Hit 4386
Location شهر کرمان
Camera Canon 40D mod
Lens Aperture 25
Telescope 8 اینچ نیوتنی اسکای وچر + NEQ6
F 5000mm
Photography Techniques stack


1 comments have been posted.

طبق معمول عالی و زیبا کار کردید. جزییات سطح مریخ واقعا شگفت انگیره موفق باشید
Top