بارش شهابی جوزایی


Geminid meteor shower 2014
Title بارش شهابی جوزایی
Hit 4685
Location حوالی ماهان ، کرمان
Camera Canon 40D mod
Lens canon 18-55
Lens Aperture 3.5
F 18
Exposure 6x30 sec
ISO 1600
Photography Techniques ترکیب 6 عکس


2 comments have been posted.

بسیار عالی
ثبت خیلی خوبی شده آقای رستمی زاده
Top