ستارگان دور قطبی


Title ستارگان دور قطبی
Hit 3959
Photographer علی رحیمیعلی رحیمی
Location روستای شور آباد
Camera کانن 30D
Lens 55-200
Exposure 30 ثانیه
ISO 1600
Photography Techniques استک با استار تریل
Accessories سه پایه و دکلانشور
Date of photography 93/6/1


No comments have been posted.

Top