ماه


دقیقا این عکس رو شبی گرفتم که قرار بود ماه گرفتگی بشه و نشد! (زمستان 91) من به امید ماه گرفتگی رفتم پشت بام اما خبری نشد!!
Title ماه
Hit 3007
Photographer مرتضی صالحیمرتضی صالحی
Location سیرجان
Camera canoon 550D
Lens 55-250
Lens Aperture 5.6
Exposure 1/250
Filter uv
ISO 100
Photography Techniques B&w(ساندویچ)
Accessories 3پایه


2 comments have been posted.

ممنون کادر ثابت بوده و ماه حرکت کرده
عکس زیبایی است . در این عکس آیا نما ثابت بوده و ماه حرکت کرده یا شما پس از عکاسی آنها را کنار هم قرار داده اید ؟
Top