ISON Comet WideView


دنباله دار c/2012 s1 در اولین روزی که به حد دیده شدن با چشم غیر مصلح رسید با قدر 6.2
Title ISON Comet WideView
Hit 2777
Location اقلید
Camera 50D modifyed
Lens 17-50 tamron
Lens Aperture 2.8
Exposure 30sec
Filter IDAS LPS
ISO 1250
Photography Techniques panorama
Date of photography 15Nov 2013


2 comments have been posted.

انتظارها از ایسون خیلی بیشتر از این چیزی است که در حاضر از این دنباله دار دیده میشود. عکس شما عکس بسیار زیبایی است به خصوص زیبایی نمای صبحگاه و وجود ستارگان همراه با یک ایسون کوچک . باید منتظر بود و دید چه بر سر ایسون می آید.
به خاطر تبدیل فرمت عکس و کوچک کردن سایز کیفیت خیلی کاهش پیدا کرده
Top