ملاقات مشتری با زحل: یک مقارنه بی نظير به همراه لکه بزرگ

ملاقات مشتری با زحل: یک مقارنه بی نظير به همراه لکه بزرگ


اکنون زمان ثبت یک نمای نزديک از این سیارات بود. دو روز قبل مشتری و زحل با فاصله یک دهم درجه از یکدیگر تحت عنوان آنچه که مقارنه بزرگ شناخته می شود، از کنار یکدیگر گذر کردند. اگرچه این دو سیاره هر 20 سال یکبار مقارنه ای با یکدیگر دارند، اما این نزدیکترین مقارنه در حدود چهار قرن گذشته بود. این عکس ترکیبی که در اولین ساعات مقارنه گرفته شده است، با ادغام چندین فریم، نه تنها سیارات غول پیکر را در یک کادر واحد نشان داده، بلکه چهار قمر بزرگ مشتری (به ترتیب از چپ به راست: کالیستو-گانیمد-یو و اروپا) و بزرگترین قمر زحل یعنی تایتان را به تصویر کشیده است. اگر بیشتر دقت کنید، این تصویر واضح تلسکوپی حتی لکه سرخ بزرگ مشتری را نیز ثبت کرده است. این سیارات که اکنون در حال دور شدن از یکدیگر هستند، در شب های باقیمانده تا پایان سال میلادی بطور قابل ملاحظه ای نزدیک به یکدیگر - در حدود یک درجه قوسی- در سمت غرب آسمان دیده خواهند شد.


Top