NGC 5866 کهکشانی از نیمرخ

NGC 5866 کهکشانی از نیمرخ


چرا این کهکشان اینقدر نازک است؟ بسیاری از کهکشانهای عدسی شکل به نازکی NGC 5866  که در اینجا نشان داده شده است هستند، اما ما آنها را از نیمرخ نمیبینیم. یکی از کهکشانهایی که از نیمرخ میبینیم کهکشان راه شیری است. NGC 5866 که به عنوان یک کهکشان عدسی شکل طبقه بندی شده است، دارای خطوط گرد و غبار متعدد و آشفته ای است که تیره و قرمز رنگ به نظر می رسند، در حالی که بسیاری از ستاره های درخشان واقع در عدسی رنگ زمینه آبی تری به آن می دهند. دیسک آبی رنگ حاوی ستاره های جوان در حال گسترش است که از گرد و غبار در صفحه کهکشانی بسیار نازک گسترش یافته است، در حالی که برآمدگی مرکز عدسی به نظر می رسد نارنجی تر و متشکل از ستاره های قدیمی تر و قرمزتر است که احتمالاً در آنجا تجمع کرده اند. NGC 5866 اگرچه از نظر جرم مشابه کهکشان راه شیری است، اما  حدود 60،000 سال طول می کشد تا نور عرض آن را بپیماید که حدود 30 درصد کمتر از کهکشان خودمان است. به طور کلی، بسیاری از کهکشان های عدسی شکل بسیار نازک هستند زیرا گازی که آنها را تشکیل داده است، هنگام چرخش در اطراف مرکز گرانش کهکشان با خود برخورد می کنند. NGC 5866  با فاصله حدود 44 میلیون سال نوری از ما در صورت فلکی اژدها (دراکو) قرار دارد.


Top