مقابله 2020 مریخ

مقابله 2020 مریخ


امشب درست پس از غروب خورشید به شرق نگاه کنید تا چشمگیرترین نما از مریخ را مشاهده کنید. امشب، مریخ بزرگتر و درخشان تر از هر شب سال به نظر می رسد، زیرا زمین نسبت به بیش از دو سال پیش به سیاره سرخ نزدیکتر است و دو سال دیگر نیز دوباره این حالت تکرار خواهد شد. به مدت یک هفته، روشنائی مریخ تقریباً به همین اندازه باقی خواهد ماند اما در مقابله با خورشید خواهد بود، به این معنی که مستقیماً در جهت مقابل خورشید قرار خواهد گرفت. به دلیل شکل بیضی وار مدارهای مریخ و زمین، مقابله با زمین و خورشید در روزهای متفاوتی رخ می دهد. توالی نشان داده شده در تصویر امروز گویای تغییرات اندازه زاویه ای مریخ طی چند ماه گذشته است. مریخ هم اکنون با رنگ نارنجی مشخصی تقریباً در تمام طول شب قابل مشاهده است و نور خورشید بیشتری را نسبت به زحل یا مشتری منعکس می کند. گرچه حتی در نزدیکترین و بزرگترین حالت، قطر ظاهری مریخ تقریباً 1/100 قطر ظاهری ماه کامل خواهد بود.


Top