ماه گرفتگی و گندم زار


عکاسی از ماه گرفتگی .... پانوراما متشکل از هفت فریم
Title ماه گرفتگی و گندم زار
Hit 516
Location روستای هونجان
Camera Conon Eos 6D
Lens 24
Lens Aperture 3/5
F 3/5
Exposure 30sec
ISO 5000
Photography Techniques پانوراما
Accessories سه پایه معمولی
Date of photography 1397/05/05

Top