شعبان

 

ابرماه بهار 1399

تصویر ماه شب 15 شعبان 1441

رصد آخرین هلال صبحگاهی 28 شعبان 1437

waning crescent

برگزاری هفته و روز نجوم در ایران

روز جهانی نجوم امسال 14 می 2016 یا 25 اردیبهشت ماه 1395 تعیین شده است. در ایران هنوز برنامه مشخصی در این باره برای برگزاری این روز مشخص نشده است. این نوشته به شما پیشنهاد میکند چه روز و هفته ای را برای این برنامه اختصاص دهید.

ماه شعبان در حال غروب


هلال ماه شعبان المعظم 1436

هلال ماه شعبان 1436

طلوع خورشید در دهانه ی کوپرنیک

طلوع خورشید در دهانه ی کوپرنیک - شب نهم ماه

آخرین رویت این قرن

همپوشانی ( اختفا ) دیدنی سیاره مشتری صبحگاه یکشنبه 25 تیرماه 1391

Top