دیگر

 

Stargazer and Milky Way

Stargazer and Milky Way

moon


مقارنه بزرگ: نزدیک شدن زحل و مشتری به همدیگر


Field of view around betelgeuse


یک روز معمولی دیگر در زمین کوچک ما


Descent

یکی از بزرگترین سرچشمه هایی که خود زاده دامنه های زردکوه است و پس از گذر از پیچ و خم های فراوان به سد کوهرنگ میریزد و از تونل اول کوهرنگ وارد زاینده رود می شود. گویی ستارگان راه شیری در حال سقوط در کوه هستند و با این هبوط آبشاری دیگر را تغذیه میکنند،

لکه بزرگ دراوج روزهای آرام خورشید

فام سپهر(دیسک و زبانه ها) در طیف هیدروژن آلفا

میل و ماه

غروب ماه کامل در کنار میل سنگی قم

پلکان بهشت در آینه

در نیمه های شب ۶ تیر ۹۸، در سفری به باداب سورت، برای لحظاتی آسمان پرده از دل برداشت و برای دقایقی زیبایی های بی نظیرش را نمایان کرد.

جنگ تمام عیار


Top