آسیاب

 

آسیاب بادی و رد ستارگان


ردستارگان در کنار آبشار آسیاب خرابه

ردستارگان در کنار آبشار آسیاب خرابه

غروب، پشت آسیاب!

غروب جبار و مشتری پشت آسیاب آبی...90 شات دو دقیقه ای

آسمان شبهای شهرم!

آسیاب آبی روستای تُرمان...شب 14 ماه قمری

ستارگان دور قطبی

این عکس از285عکش تشکیل شده-این بنای تاریخی آسیاب آبی شهرستان رشتخوارمیباشد

در گذر زمان


آسیاب بادی


Top