گذر زهره از مقابل قرص خورشید


گذر زهره در 17 خرداد 91 بوسیله دوربین کامپکت بدون ابزار گرفته شده است
Title گذر زهره از مقابل قرص خورشید
Hit 4111
Photographer حسن صانعیحسن صانعی
Location زاهدان
Camera کانن sx210
Lens ----
Lens Aperture 8
Telescope ----
F 40
Exposure 2000/1
Filter ---
ISO 40
Photography Techniques تک فریم
Accessories ----
Date of photography 17 خرداد 91


No comments have been posted.

Top