کویر حارث آباد در یک شب غباری


کویر حارث آباد در یک شب غباری

Nikon D810
20mm f/2.8

30sec - f/3.2 - ISO 4000

https://500px.com/photo/106276085/milkyway-by-alireza-akhlaghi
Title کویر حارث آباد در یک شب غباری
Hit 5333
Location حارث آباد
Camera d810
Lens 20mm f/2.8
Lens Aperture 3.2
Exposure 30sec
ISO 4000


2 comments have been posted.

زیباست. ایده نمایش رصد گران هم جالب است. به نظرم اگر کمی روی تنظیم نور و قطر ستارگان کار کنید نتیجه عالی میشود.
زیباست. ایده نمایش رصد گران هم جالب است. به نظرم اگر کمی روی تنظیم نور و قطر ستارگان کار کنید نتیجه عالی میشود.
Top