کویر

 

Night Sky


نقاشی با نور در حضور مشتری و کیوان

نقاشی با نور و نور خیره کننده مشتری در آسمان شب کویر چاه جام

طلوع راه شیری کویر خارتوران

خارتوران صحنه متفاوتی از طبیعت ایران است و عادت جدیدی از طبیعت گردی در ایران را برای شما رقم خواهد زد

light & neowise

چراغ موشی و دنباله دار نئووایز در دل کویر

قلعه متروکه فمی

قلعه متروکه فمی در کویر ابوزیدآباد

راه شیری ،کویر خارا ،تابستان ۹۶


کویر سه قلعه

تلفیق حدود 60 عکس

انسان و اسمان

غروب مرکز کهکشان در اسمان تاریک روستای زیبای عشین

شهاب های جوزایی

بارش شهابی جوزایی برفراز کویر حلوان

کهکشان راه شیری

آسمان پر ستاره کویر

Top