سوپر ماه


گرفته شده به صورت آفوکال به وسیله تلسکوپ 8 اینچ دابسونی و دوربین موبایل
Title سوپر ماه
Hit 2841
Photographer مهسا محرمیمهسا محرمی
Location شیراز
Camera smartphone(galaxy S dous
Telescope 8 اینچ دابسونی
Photography Techniques آفوکال
keyword
سوپر
Moon


1 comments have been posted.

خیلی خوبه این عکس به خصوص چون با موبایل گرفته شده موفق باشید
Top