شکار تصادفی


یه شب که بادوستم رفته بودیم رصدبعدازرصدشروع به عکاسی ازقسمت های مختلف آسمون کردم  که متوجه شدم در یک عکس یه شهاب توعکس افتاده خیلی برام جالب بود
Title شکار تصادفی
Hit 2909
Photographer محمد اکرامیمحمد اکرامی
Location 2kmغرب رشتخوار
Camera Canon EOS Kiss X4
Lens 18mm
Lens Aperture ---
Telescope ------------
F -----------
Exposure ---------
Filter ----
ISO ----------------
Photography Techniques -------------------------
Accessories --------------------
Date of photography ---------------


No comments have been posted.

Top