شولاتی


این هم درون قلعه مخروبه شولاتی صغاد (یا به قولی بهمن) گرفته شده، با تشکر از ماهان خضرائی به خاطر ولوم دادن به آهنگ و روحیه دادن و انتظار کشیدنش، و ذبیح موسوی به خاطر اینکه دوربینش رو بهم قرض داد که ایول داره.
Title شولاتی
Hit 4207
Location شولاتی- بهمن
Camera Canon EOS 50D
Lens 17mm
Lens Aperture 4.0
Exposure 100x20sec
ISO 1600
Photography Techniques استک دور قطبی
Date of photography 08/march/2013


No comments have been posted.

Top