ستون های سحابی عقاب در طول موج مادون قرمز:

ستون های سحابی عقاب در طول موج مادون قرمز:


در سحابی عقاب، ستاره های تازه متولد شده  در حال شکل گیری هستند. اندرکنش گرانشی تابش شدید این ستاره های درخشان تازه متولد شده با ستون های گازی متراکم و گرد و غبار، باعث جوشیدن مواد اطراف می شود. این تصویر که با تلسکوپ فضایی هابل در نزدیکی طول موج مادون قرمز گرفته شده است، به بیننده اجازه می دهد تا ستون ها را از میان غبار غلیظی که در نور مرئی نامرئی است، ببیند. طول این ساختارهای عظیم در حد سال نوری است و به ستون های آفرینش معروف اند. سحابی عقاب که با خوشه ستاره ای باز M16 نیز در ارتباط است، در حدود 6500 سال نوری با ما فاصله دارد و یک هدف آسان برای تلسکوپ های کوچک در بخش غنی از سحابی آسمان در قسمت دم صورت فلکی مار است.

Top