مریخ نورد استقامت، در روز سوم

مریخ نورد استقامت، در روز سوم


این عکس شامل 142 تصویر جداگانه است که در زمین به هم متصل شده و این پانورامای 360 درجه از کف دهانه "جزرو" به دست آمده است. تصاویر رنگی با وضوح بالا توسط دوربین با قابلیت زوم "مستکم-Z" مریخ نورد استقامت در روز سوم ماموریت که مصادف با 21 فوریه 2021 نیز می باشد گرفته شده است. در پیش زمینه عکس، عرشه مریخ نورد که به اندازه یک اتومبیل است، قرار دارد.قسمتهایی از خاک مریخ که از سطح آن کنار زده شده و رنگ قرمز روشن تری دارد در اثر موتورهای مدول فرود در 18 فوریه ایجاد شده است. لبه دهانه 45 کیلومتری "جزرو" از فاصله دور مشخص است. در روزهای آینده مریخ، استقامت سیستم دلتای دریاچه ای باستانی را در این دهانه برای یافتن نشانه هایی از حیات میکروسکوپی گذشته مطالعه خواهد کرد و نمونه هایی را برای بازگشت احتمالی به زمین جمع آوری می کند.


Top