شهاب ربعی رنگارنگ

شهاب ربعی رنگارنگ


شهاب ها می توانند رنگارنگ باشند. درست است که چشم انسان معمولاً نمی تواند بسیاری از این رنگ ها را تشخیص دهد، اما دوربین ها اغلب می توانند این رنگ ها را تشخیص دهند. در تصویر امروز مربوط به یک شهاب متعلق به بارش شهابی ربعی است که توسط دوربین بر فراز میسوری ایالات متحده آمریکا در اوایل ماه جاری گرفته شده است. این شهاب نه تنها به طرز شگفت انگیزی درخشان بود، بلکه رنگارنگ نیز بود. این سنگریزه درخشان که احتمالاً بازمانده ای از سیارک 2003 EH1 است، در جو زمین شعله ور شده و ردی از خود به جای گذاشته است. رنگ شهاب ها معمولاً از عناصر یونیزه شده ناشی از تجزیه شهاب منشأ می گیرند، سبز آبی به طور معمول از منیزیم، بنفش از کلسیم و نیکل به رنگ سبز درخشان است. رنگ قرمز نیز به طور معمول از نیتروژن و اکسیژن موجود در جو زمین سرچشمه می گیرد. این گلوله کیهانی آتشین و درخشان در یک لحظه (کمتر از یک ثانیه) از بین رفت، اما دنباله یونی که از خود به جا گذاشت به مدت چند دقیقه قابل مشاهده بود.


Top