کوههای سحابی NGC 2174

کوههای سحابی NGC 2174


این منظره کیهانی خارق العاده در نزدیکی لبه سحابی NGC 2174 قرار دارد، یک منطقه  ستاره ساز با فاصله ای در حدود 6400 سال نوری از ما در صورت فلکی غنی از سحابی شکارچی. ابرهایی از گاز و گرد و غبار به شکل کوهستان های سر به فلک کشیده که توسط بادها و تابش های ستاره های تازه متولد شده در منطقه به این شکل درآمده اند، اکنون در میان خوشه های ستاره ای باز در اطراف NGC 2174 در قسمت بالای کادر پراکنده شده اند. اگرچه فرآیند تولد ستاره ها در این ابرهای کیهانی غبارآلود ادامه دارد، اما آنها احتمالاً طی چند میلیون سال آینده در اثر تشعشعات ستاره های تازه متولد شده و پر انرژی پراکنده خواهند شد. این عکس از منظره میان ستاره ای که توسط تلسکوپ فضایی هابل در طول موج های مادون قرمز در سال 2014 ثبت شده است، وسعتی در حدود 6 سال نوری دارد. تلسکوپ فضایی جیمز وب که  بهره برداری از آن برای سال 2021 پیش بینی شده است، برای کاوش جهان در طول موج های مادون قرمز بهینه سازی شده است.


Top