کهکشانها و قطب جنوب آسمان

کهکشانها و قطب جنوب آسمان


قطب جنوب آسمان در تصاویر گرفته شده از رد ستارگان آسمان جنوبی به راحتی قابل مشاهده است. امتداد محور چرخش زمین در آسمان جنوبی، مرکز گردش تمام قوس های حاصل از رد ستارگان جنوبی است. در این عکس پانورامای پرستاره که در حدود 60 درجه از اعماق آسمان جنوبی را شامل می شود، قطب جنوبی آسمان در جایی نزدیک به مرکز عکس قرار دارد که توسط کهکشان های درخشان و جواهرات درخشان آسمانی جنوبی احاطه شده است. در بالای کادر، ستاره ها و سحابی های موجود در امتداد صفحه کهکشان راه شیری قرار دارند. ستاره گامای صورت فلکی صلیب جنوبی که یک ستاره غول با رنگ مایل به زرد است، مشخصه این صورت فلکی در نزدیکی مرکز بالای عکس است و فضای تاریک سحابی کیسه زغال در زیر بازوی صلیب در سمت چپ دیده می شود. ستاره اتا کارینا و درخشش قرمز رنگ سحابی بزرگ کارینا در امتداد صفحه کهکشان نزدیک لبه سمت راست عکس می درخشد. در پایین عکس، ابرهای بزرگ و کوچک ماژلانی که کهکشانهایی خارج از کهکشان ما بوده ولی در اصل قمرهای کهکشان راه شیری هستند قرار دارند. اگر خطی از ستاره گامای صلیب جنوبی به ستاره آبی رنگ واقع در پایین صلیب جنوبی، یعنی آلفا صلیب بکشید، جهتی را که قطب جنوب آسمان قرار دارد نشان خواهد داد، اما مکان دقیق آن کجاست؟ کافی است دنبال ستاره سیگما-هشتک بگردید. سیگما-هشتک ستاره قطبی آسمان جنوبی است که مشابه ستاره قطبی آسمان شمالی بوده و کمی بیشتر از یک درجه قوسی از قطب جنوب آسمان فاصله دارد.


Top