تصویرسازی پنجاه رویداد مربوط به امواج گرانشی

تصویرسازی پنجاه رویداد مربوط به امواج گرانشی


تصویرسازی پنجاه رویداد مربوط به امواج گرانشی:
تا کنون بیش از پنجاه رویداد از نوع امواج گرانشی شناسایی شده است. این حوادث نشانه های برخوردهای شدید بین سیاهچاله ها و یا بین سیاهچاله و ستاره های نوترونی در فواصل بسیار دور از ما است. بیشتر این 50 رویداد در سال 2019 توسط ردیاب امواج گرانشی LIGO در ایالات متحده آمریکا و ردیاب VIRGO در اروپا شناسایی شده اند. در تصویر امروز که به طور خلاصه اجرام 50 رویداد اول را نشان می دهد، نقاط آبی نشانگر سیاهچاله های با جرم بالاتر است در حالی که نقاط نارنجی نشانگر ستاره های نوترونی با جرم کمتر هستند. فیزیکدانان در حال حاضر درباره ماهیت وقایع مشخص شده با رنگ سفید شامل اجرامی با جرم دو الی پنج برابر جرم خورشید اطمینان ندارند. آسمان شب در نور مرئی تحت سلطه سیارات و ستارگان درخشان و نزدیک به زمین است که از بدو خلقت بشریت شناخته شده اند. در مقابل، آسمان در طول موج امواج گرانشی تحت سلطه سیاهچاله های دوردست و تاریک است که تنها کمتر از پنج سال است که در مورد آنها اطلاعات داریم. این تضاد یک نکته را برای ما آشکار می سازد: درک آسمان از لحاظ امواج گرانشی، دانش بشریت را نه تنها در مورد تولد و مرگ ستاره ها در سراسر کیهان، بلکه در مورد ویژگی های جهان نیز تغییر می دهد.


Top