فیلم خسوف 6 مهر


ماه گرفتگی 6 مهر ماه در ساعت 4:30 بامداد آغاز و در ساعت 6:15 بامداد به حالت گرفت کامل قرار گرفت و در ساعت6:30 بامداد ماه غروب کرد و مراحل باز شدن گرفت غیر قابل رویت بود.

خانه نجوم و ژئوفیزیک شهرستان شرضا
Title فیلم خسوف 6 مهر
Hit 4645
Location اصفهان/شهرضا
Camera nikon D7100
Telescope meade
Exposure متغیر
ISO 1600
Photography Techniques timelapse
Date of photography 94/7/6
keyword
خسوف


No comments have been posted.

Top