بازتاب های سحابی روح

بازتاب های سحابی روح


آیا به نظر می رسد از این محوطه پرستاره و پر گردوغبار بین ستاره ای اشکالی به سمت شما پرتاب می شود؟ این گستره پر زرق و برق که پر از ابرهای کم نوری است که نور ستارگان را منعکس می کند، در صورت فلکی باشکوه قیفاووس قرار دارد. در فاصله بسیار دور از زمین ، این اشکال شبح مانند در امتداد صفحه راه شیری در لبه مجموعه ابر مولکولی شعله قیفاووس در فاصله 1200 سال نوری از ما قرار دارد.  VdB 141 یا Sh2-136 با عرضی بیش از دو سال نوری و درخشان تر از سایر شبح های خیالی، به عنوان سحابی روح شناخته می شود، که در پایین تصویر دیده می شود. در درون سحابی بازتابی، نشانه هایی از هسته های متراکم دیده می شوند که  در واقع مراحل اولیه تشکیل ستاره ها هستند.

Top