شعله های حلقه دجاجه

شعله های حلقه دجاجه


چه چیزی در لبه یک ابرنواختر در حال گسترش وجود دارد؟ این روبان های گازی ظریف و زیبا متشکل از گازهای برانگیخته شده میان ستاره ای بخشی از یک موج انفجار در لبه در حال گسترش یک انفجار شدید ستاره ای است که در اواخر عصر حجر، یعنی حدود 20 هزار سال پیش ، به راحتی برای انسان قابل مشاهده بوده است. تصویر امروز توسط تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده است و نمای نزدیک لبه خارجی بقایای ابرنواختر است که به نام حلقه دجاجه یا سحابی پرده شناخته می شود. جبهه خط مقدم این شوک های شعله ای شکل، در حالی که در نور ساطع شده از اتمهای گاز هیدروژن برانگیخته شده می درخشد، با سرعت 170 کیلومتر بر ثانیه به سمت بالای کادر در حال حرکت است. مسافت تا ستاره هایی که تصور می شود با حلقه دجاجه تعامل دارند، اخیراً توسط ماموریت "گایا" در حدود 2400 سال نوری برآورد شده است. کل حلقه دجاجه اندازه ظاهری حدود شش برابر قطر ماه کامل را در آسمان می پوشاند، که البته فاصله ای حدود 130 سال نوری با ما دارد و تکه های آن را می توان با یک تلسکوپ کوچک در سمت صورت فلکی دجاجه (Cygnus) مشاهده کرد.


Top