GW190521: تصادم غیرمنتظهر سیاه چاله ها

GW190521: تصادم غیرمنتظهر سیاه چاله ها


 سیاه چاله ها چرا به این شکل هستند؟ دو سیاهچاله که برای تولید رویداد اموج گرانشی GW190521 بصورت مارپیچی به هم پیوسته اند، نه تنها عظیم ترین سیاهچاله هایی بوده اند که تاکنون توسط LIGO و VIRGO دیده شده اند، بلکه جرم آنها نیز که 66 و 85 برابر خورشید هستند بی سابقه و غیرمنتظره بوده است. این نکته شناخته شده است که سیاهچاله های کم جرم (کمتر از 65 برابرجرم خورشید) در انفجارهای ابرنواختری تشکیل می شوند. برعکس، تصور می شود سیاهچاله هایی با جرم بالاتر( بیشتر از 135 برابر خورشید) ، پس از استفاده از عناصر تولید کننده همجوشی هسته ای، توسط ستاره های بسیار عظیم ایجاد می شوند. چگونگی به وجود آمدن چنین سیاه چاله های میان جرمی هنوز ناشناخته است، اگرچه یک فرضیه وجود دارد که منشأ آنها را برخورد متوالی ستاره ها و سیاهچاله ها در خوشه های متراکم ستاره ای می داند. عکس امروز تصویری از سیاهچاله ها درست قبل از برخورد است که با فلش هایی مشخص شده است که محورهای چرخش آنها را نشان می دهد. در تصویر، امواج مارپیچی تولید تابش گرانشی را نشان می دهد، در حالی که ستاره های اطراف احتمال وقوع تصادم را در یک خوشه ستاره ای نشان می دهند. این پدیده سال گذشته کشف شده است، اما مربوط به دوره ای است که جهان فقط در حدود نیمی از سن فعلی آن (یا 0.8) عمر داشته است. پدیده ادغام سیاهچاله معروف به GW190521 با در نظر گرفتن خطاهای اندازه گیری، دورترین موردی از این دست است که تاکنون شناسایی شده است.

Top