رصد تایتان

رصد تایتان


بزرگترین قمر زحل یعنی تایتان، اتمسفر خیلی غلیظی دارد و رصد سطح آن واقعاً دشوار است. ذرات کوچک معلق در اتمسفر فوقانی این قمر باعث ایجاد مه غلیظ و تقریباً غیرقابل نفوذ می شوند که نور را به شدت در طول موج های مرئی پراکنده می کنند و ویژگی های سطح تایتان را از چشمان کنجکاو مخفی می کنند. اما سطح تایتان در طول موج مادون قرمز که در آن پراکندگی ضعیف تر است و جذب جوی کاهش می یابد، قابل دسترس است. در مرکز تصویر امروز، تایتان در نور مرئی قرار دارد و اطراف آن برخی از واضح ترین تصاویر مادون قرمز از این قمر زیبا آورده شده است. این شش تصویر که رنگ کاذب دارند حاصل 13 سال عکاسی و پردازش مداوم داده های تصویری مادون قرمز از طیف سنج بصری و مادون قرمز نقشه برداری (VIMS) متصل بر روی فضاپیمای کاسینی هستند. مقایسه این تصاویر با تصویر نور مرئی تایتان، تفاوت خیره کننده آن ها را آشکار می سازد.


Top