ساختار دم دنباله دار NEOWISE

ساختار دم دنباله دار NEOWISE


چه چیزی ساختار دم دنباله دار NEOWISE را شکل داده است؟ از بین دو دم مشهود، دم یونی آبی رنگ در سمت چپ دقیقاً در نقطه مقابل امتداد حرکت دنباله دار نسبت به خورشید جهت یلفته است و در اثر باد خورشیدی شارژ و برانگیخته شده و به بیرون از هسته رانده می شود. ساختار دنباله یونی از متغیر بودن مقادیر انتشار یون ها از نواحی مختلف هسته دنباله دار و همچنین ساختار همیشه پیچیده و همیشه متغیر بادهای خورشیدی ناشی می شود. با این حال، غیرمعمول ترین مورد در دنباله دار C / 2020 F3 (NEOWISE) ساختار موج دار دنباله گرد و غباری آن است. این دنباله غباری در اثر انرژی و گرمای نور خورشید متصاعد می شود، اما ذرات گرد و غبار سنگین تر مقاومت بیشتری در برابر این فشار نور از خود نشان می دهند و باعث ادامه حیات دنباله دار در سفرش به دور خورشید می گردند. جهت گیری های دنباله غباری دنباله دار NEOWISE هنوز کامل درک نشده است، اما به احتمال زیاد مربوط به جریانهای چرخشی ذرات منعکس کننده نور خورشید است که در اثر ذوب یخ در هسته 5 کیلومتری آن آزاد شده اند. تصویراین کنگلومرا (نوعی سنگ رسوبی) از 40 عکس تشکیل شده که پردازش دیجیتالی شده و سه روز پیش زیر آسمان تاریک کویر گبی در مغولستان چین ثبت شده اند. دنباله دار NEOWISE ضمن دور شدن از خورشید، فردا به نزدیک ترین فاصله اش از زمین می رسد. دنباله دار، در حال محو شدن است، اما هنوز هم با چشم غیرمسلح قابل رویت است ، هرچه فاصله اش از زمین بیشتر شود سریعتر محو می شود.


Top