بزرگنمایی کوههای ماه در هنگام خورشید گرفتگی حلقوی

بزرگنمایی کوههای ماه در هنگام خورشید گرفتگی حلقوی


این رگه های تاریک در این تصویر ترکیبی از خورشید گرفتگی دیروز چیست؟ آنها سایه معکوس کوههای واقع در لبه ماه هستند. در عکس مرکز تصویر که از Xiamen چین گرفته شده، مرکز ماه مستقیماً در مقابل مرکز خورشید قرار دارد. هرچند ماه خیلی دور از زمین بود تا بتواند کل قرص خورشید را به طور کامل مسدود کند. نوری که از لبه های ماه عبور میکند، حلقه ای ایجاد می کند که به حلقه آتش معروف است. هریک از تصاویر دنباله، نور خورشید را نشان می دهد که از دره های قمری ماه عبور می کند. با حرکت بیشتر ماه از مقابل خورشید، از چپ به راست،  فقط قله های مرتفع تر واقع در پیرامون ماه می توانند نور خورشید را مسدود کنند. بنابراین، رگه های تاریک سایه کوه ها در لبه ماه منعکس شده ، خم شده ، معکوس شده و بزرگنمایی می شوند. مناطق درخشان ، "دانه های تسبیح بیلی" نام دارند. فقط یک نوار باریک در مناطق شرقی زمین قادر به مشاهده گرفتگی خورشید حلقوی دیروز بود. ژوئن سال آینده، یک نوار باریک ديگر در نیم کره شمالی کره زمین می تواند خورشیدگرفتگی حلقوی بعدی را شاهد باشند. یک گرفت کامل نیز در مناطق جنوبی زمین در اواخر امسال اتفاق خواهد افتاد.

Top