رگهای بهشت

رگهای بهشت


با عبور نور آفتاب از یك آسمان در حال تاریك شدن، این نمایش زیبا از ابرهای شب تاب كه در آبهای آرام نيکوبینگ مورس دانمارک منعکس شده، اوایل هفته جاری گرفته شده است. ا گرچه از دید ناظر زمینی خورشید دراین ساعت زیر افق قرار دارد، ولی درست از مرزهای آغازین فضا، حدود 80 کیلومتر بالاتر از سطح زمین، این ابرهای یخی می توانند نور خورشید را منعکس کنند. این نوع ابرها که معمولاً هنگام غروب ماه های تابستان در عرض های جغرافیایی بالا مشاهده می شوند، امسال کمی زودتر ظاهر شده اند. ابرهای مزوفریک قطبی در اثر صعود بخارآب به داخل هوای سرد فوقانی و خنک شدن آنها و سپس میعان روی ذرات ریز گرد و غبار بجا مانده از شهاب ها یا خاکسترهای آتشفشانی شکل می گیرند. ماموریت AIM ناسا نقشه های روزانه ای از ابرهای شب تاب را که از فضا مشاهده می شوند، تهیه و ارائه می کند.

Top