بارش شهابی شلیاقی

بارش شهابی شلیاقی


این شهاب ها از کجا می آيند؟ به نظر می رسد جهت اکثر این شهاب ها به طرف صورت فلکی شلیاق یا چنگ رومی است. به همین دلیل بارش شهابی معروفی که آوریل هر سال به اوج خود می رسد با نام شلیاقی شناخته می شود. این بارش از بقایای ریز و درشت گذر دنباله دار تاچر ناشی می شود. دنباله دار در مدار مشخصی پیرامون خورشید ما گردش می کند و بخشی از مدار آن در هنگام نزدیک شدن به زمین در مقابل صورت فلکی شلیاق قرار گرفته است. بنابراین، هنگامی که زمین از این قسمت از مدار خود عبور می کند، کانون بارش در صورت فلکی شلیاق ظاهر می شود. عکس امروز، یک تصویر ترکیبی شامل بیش از 33 شهاب  (می توانید همه آنها را پیدا کنید؟) از بارش شلیاقی ماه گذشته چندین شهاب روشن را نشان می دهد که به روی ساحل دریاچه SeÄ در جمهوری چک می بارند. همچنین ستارگان درخشان "وگا" و "الطائر"، سیاره مشتری و قسمت مرکزی کهکشان راه شیری ما نیز قابل مشاهده هستند.


Top